Posledním dnem pro podání přiznání k dani z nemovitosti je 31. 1. 2023

Nabyli jste v uplynulém roce do svého vlastnictví nějakou nemovitost? Nebo jste naopak některou ze svých nemovitostí prodali, darovali nebo jinak pozbyli? Případně došlo u vaší stávající nemovitosti ke změně, která má vliv na výši daně? Pak se vás s největší pravděpodobností budou týkat povinnosti uvedené dále v tomto článku, zejména povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň z nemovitých věcí.  

 

Kdy máte povinnost podat daňové přiznání? 

 • Pokud jste během roku 2022 nově nabyli do svého vlastnictví nemovitost, tj. stali jste se vlastníky rodinného domu, bytové či nebytové jednotky, pozemku, chaty nebo chalupy, stali jste se poplatníkem daně z nemovitých věcí a máte povinnost podat daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna 2023, a to podle stavu k 1. 1. 2023. 

 • Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti se však nevztahuje na koupi družstevního bytu, jelikož se družstevní byt nestává vaším majetkem, ale vlastníkem zůstává bytové družstvo. Jedná se zde o převod členského podílu. 

 • V případě výstavby máte povinnost podat daňové přiznání, pokud jste v roce 2022 zahájili stavební řízení, začali stavět na svém pozemku novou nemovitost, nebo pokud jste stavbu nemovitosti v minulém roce dokončili. Povinnost vzniká i v případě, pokud jste v loňském roce začali bydlet v ještě nedokončené stavbě, jelikož došlo ke změně účelu nemovitosti.  

 • Pokud jste v uplynulém roce nemovitost rekonstruovali, ale nedošlo u ní ke změně plochy ani účelu využití, nové daňové přiznání podávat nemusíte. Naopak, pokud jste nemovitost v rámci rekonstrukce i přistavěli a změnila se tak její výměra, musíte daňové přiznání v řádném termínu podat.   

 • Naopak daňové přiznání nepodává ten vlastník nemovitostí, který podával daňové přiznání již v uplynulých letech, a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně, tj. např. výměra nemovitostí, její druh nebo účel. Ani změna koeficientu, který si určuje pro každý rok obec, nebo změna průměrné ceny pozemku, není důvodem pro podání daňového přiznání. Správce daně tyto změny automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok sám.  

 • Povinnosti týkající se daně z nemovitých věcí máte však i v případě, jestliže jste v uplynulém roce nemovitost prodali, darovali či jinak pozbyli. Pokud to byla v daném kraji vaše jediná nemovitost, tak přiznání podávat nemusíte, stačí finančnímu úřadu písemně oznámit, že nemovitost už nevlastníte. Pokud však v daném kraji vlastníte více nemovitostí, je nutné podat nové daňové přiznání a v něm zohlednit, které nemovitosti vlastníte k 1. 1. 2023.  

Kdo podává daňové přiznání?  

 • V případě, kdy je více spoluvlastníků jedné nemovitosti, tak každý z vlastníků je povinen podat daňové přiznání ke svému podílu na dané nemovitosti a zaplatit daň dle vlastněného podílu. Je však možné domluvit se s ostatními spoluvlastníky na společném zástupci. Ten pak podává daňové přiznání na celou nemovitost jako celek a také platí daň z nemovitosti v celku za celou nemovitost.  

 • Pokud jsou spolumajiteli nemovitosti manželé v rámci jejich společného jmění manželů, jsou oba manželé povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně. Daňové přiznání podává za nemovitost vždy jeden z nich jako společný zástupce.  

Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitosti?  

 • Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává na územně příslušný finanční úřad podle toho, kde se nemovitost nachází. Nemusí to být tedy nutně ten, u kterého poplatník platí daň ze svého příjmu. 

 • Vyplněné přiznání je možné podat osobně na podatelně příslušného finančního úřadu, poslat poštou nebo podat elektronicky z pohodlí domova, např.  s využitím online finančního úřadu po přihlášení do Daňové informační schránky, nebo prostřednictvím datové schránky.  

Do kdy musím daň z nemovitosti zaplatit?   

 • Samotná daň z nemovitých věcí pro rok 2023 je splatná do 31. 5. 2023. 

 • V případě roční daně vyšší než 5 000,- Kč se daň platí ve dvou stejně vysokých splátkách, a to do 31. 5. a do 30. 11.  

 • Finanční správa bude poplatníky informovat o jejich daňové povinnosti na rok 2023 formou složenky, kterou obdrží do poštovní schránek nebo formou hromadných předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech.  

 • Majitelé datových schránek dostanou informace pro placení daně z nemovitých věcí do svých datových schránek.  

 • Kdo nemá datovou schránku, může dostávat údaje pro placení daně z nemovitosti na e-mail. Stačí nejpozději do 15. března zažádat o tuto možnost na finančním úřadu.  

Pro zajímavost ještě uvádíme, že daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb. a tato daň je příjmem dané obce, nikoliv státu. Z výnosu se pak opravují komunikace, udržují parky apod.  

 

Tento článek má za cíl upozornit vás na povinnosti, které vám v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti mohou vzniknout, a seznámit vás se základními podmínkami. Veškeré informace týkající se daně z nemovitých věcí pak můžete najít na webových stránkách Finanční správy https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci, případně se obraťte s dotazy na příslušný finanční úřad.  

Kde inzerujeme?